Algemene voorwaarden

 

 Algemene Voorwaarden ICTWaarborg & WijhelpenMKB B.V. – B2B

Versie januari 2024

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden. In deze versie van de algemene voorwaarden voor WijhelpenMKB.nl B.V. zijn de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen

Module B. Ontwikkeling (web)applicaties

Module C. Hosting / SaaS

Module D. Hardware

Module E. Telecom

Module F. Detachering

Module G. Huur Hardware

Module H. Onderhoud en ondersteuning

Module I. Advies en cursus

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
 • Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 • Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
 • Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q. werkzaamheden verricht.
 • Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
 • Offerte: een aanbieding van Opdrachtnemer voor het verrichten van Diensten.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Opdrachtnemer: WijhelpenMKB.nl B.V., gevestigd te Waspik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92652182 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de Offerte en/of in de Overeenkomst.
 • Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • SLA: Service Level Agreement.
 • Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
 • Website: http://www.ictwaarborg.nl 
 • Website: https://www.wijhelpenmkb.nl 

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer) WijhelpenMKB.nl B.V.
Handelend onder WijhelpenMKB.nl
Vestigingsadres Blokenweg 4, 5165 NR te Waspik
Telefoonnummer 0416-550100
E-mailadres info@wijhelpenmkb.nl
KvK-nummer 92652182